logo

 Klasy

      
Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne / Nieruchomości


Co to jest certyfikat energetyczny czyli świadectwo charakterystyki energetycznej?

Tel

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
(certyfikat energetyczny) to niezbędny dokument dla każdego budynku i lokalu oddawanego do użytkowania oraz wprowadzanego do obrotu na rynku nieruchomości od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 
Wymóg ten wprowadzony został nowelizacją ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007r., Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373, wdrażającą Dyrektywę europejską nr 2002/91/WE.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to sporządzony przez uprawnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Realizacja zawartych w świadectwie wskazówek umożliwi oszczędną eksploatację obiektu.

Dlaczego potrzebne jest Świadectwo Energetyczne?

Sprzedając bądź wynajmując
budynek lub lokal, za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej udowodnicie Państwo, iż jest on energooszczędny czyli tani w eksploatacji co uzasadnia żądaną cenę transakcji.

Kupując lub najmując
budynek bądź lokal ze sporządzonym certyfikatem energetycznym z łatwością określicie Państwo jakie będą koszty eksploatacji obiektu w przyszłości a tym samym czy żądana cena nie jest zbyt wysoka.

Jeżeli zakup nieruchomości ma charakter lokaty kapitału
należy liczyć się z faktem że przy jej sprzedaży lub wynajmie będziecie Państwo musieli posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kiedy wymagane jest Świadectwo Energetyczne?


Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo budowlane).

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową -wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kto nie musi sporządzać Certyfikatu Energetycznego?


Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Na górę strony